Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Az erkölcstan oktatási – nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök

Kreditérték: 30 pont Alapítási engedély szám: 82/286/2012   A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Bármilyen pedagógus szakA pedagógus életpályamodell; A portfóliókészítés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Általános- és középiskolai tanár

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

 


A pedagógus-továbbképzés célja:

A továbbképzés célja az erkölcstan oktatásához szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése, illetve az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tantárgypedagógiai ismeretek bemutatása, elsajátíttatása, és készségszintű begyakoroltatása. A képzési program fejlesztési célja, hogy a pedagógusok szakmai tudásbázisára, személyes tapasztalatára és meglévő, magas szintű morális felkészültségére építve új, korszerű struktúrába rendszerezze azokat az erkölcsi értékeket / etikai normákat és ehhez kötődő paradigmákat, amelyek az erkölcstan oktatásának sajátos, tantárgy-specifikus elvárásai, különös tekintettel azokra a szociálpszichológiai axiómákra, amelyek a morális értékközvetítésben és értékadaptációban determináns, un. ’respektábilis kapcsolatokat’ meghatározzák. A képzési program fejlesztési célja továbbá annak kontextuális szemléltetése és tudatosítása, hogy hogyan, milyen mértékben befolyásolja a tanulók szociális és erkölcsi érzékenységének fejlődését a családi és a társadalmi környezet, és hogy ezt milyen elvárásokat jelent az iskola és a pedagógusok számára a XXI. század globális, multikulturális világában, és a fejlesztési célcsoportot jelentő korosztály futurisztikusnak tűnő, ám nagyon is élő ’cyber kultúrájában’.

Itt kívánjuk kiemelni, hogy a program egyedülálló sajátossága, hogy a képzés előkészítésének részeként minden résztvevő kitölt egy un. ’Business Motivators’ online kompetencia tesztet, amely az egyéni motivációs és értékstruktúrát méri be, és egy 10 oldalas írásos riportban elemzi az ehhez kapcsolódó személyes erősségeket és szinergiákat, kilépve ezzel az elméleti megközelítés szintjéről, a konkrét gyakorlati értékelemzés színterére.


A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A résztvevő ismeri és érti, hogyan határozza meg a családi és a társadalmi környezet a tanulók morális érzékenységét, értékadaptációját. Reális rálátása van arra, milyen eszközökkel tud maga az iskola, az iskolai- és osztályközösség és a pedagógus pozitív módon hatni ezekre a folyamatokra. A résztvevőnek előítéletektől mentes, kontextuális rálátása és ismeretei vannak azzal kapcsolatban, hogy az erkölcsi értékek és az elvárt pozitív magatartásminták hogyan kapcsolódnak egy adott közösséghez, kultúrához, egy adott szemlélethez és világlátáshoz.

A résztvevő képes azonosulni azzal az elvárással, hogy saját ’respektábilitása’ – a saját személyisége, és az általa mutatott modell – determinálja azokat a hatásokat, amelyek a tanulókat nyitottá, befogadóvá teszik. Ismeri és érti, hogy milyen önismereti és társas kompetenciák együttállása teszi alkalmassá őt az értékközvetítésre, és nyitott az ezirányú változásra, fejlődésre. A résztvevő ismeri és érti, milyen csoportdinamikai törvényszerűségek határozzák meg egy csoport, egy osztályközösség társas erőterét, képes ezeket a folyamatokat tudatosan irányítani, képes ezekbe a folyamatokba pozitívan és proaktívan beavatkozni. Komplex, integrált elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az erkölcstan oktatása milyen kompetenciák meglétét, milyen tantárgy-specifikus módszertani elemek alkalmazását követeli meg, és képes az ehhez szükséges csoportvezetési technikák és kommunikációs stratégiák tudatos, magabiztos alkalmazására.


Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

A továbbképzésen elsajátított ismeretek és készségek záró ellenőrzése írásos és szóbeli elemekből áll. Az ellenőrzés írásos részében egy önállóan választott, a kerettantervekben meghatározott témához kötődő erkölcstan óra tematikai felépítésének / óravázlatának teljes körű kidolgozása a feladat, a következő tartalmi elemekkel:

 • A témaválasztás indoklása, korcsoport-specifikus sajátosságai
 • A fejlesztési-nevelési célok meghatározása
 • A fejlesztési-nevelési célt leghatékonyabban megvalósító módszertani elem(ek) kiválasztása
 • A módszertan alkalmazásához szükséges szemléltető eszközök összeállítása
 • A módszertan alkalmazásához szükséges gyakorlatok kiválasztása / ill. kidolgozása

A képzési program utolsó moduljában (12. pont / Az erkölcstan oktatása / Csoportvezetési gyakorlatok) már az írásos feladatra koncentráló, célzott felkészítés zajlik, amelynek során a résztvevők az oktató támogatásával és irányításával meghatározzák saját feladatuk főbb fókuszpontjait, kereteit, és kiválasztják a megvalósításhoz legideálisabb módszertani formát és eszközt.

Ezt követően egy kb. 8-10 oldalas, a megjelölt szempontok alapján részletesen kidolgozott házi dolgozatot készítenek, melynek beadási határideje a képzés zárását követő két hét. A beadás formája: Word vagy PDF dokumentum, e-mailhez csatoltan, online formában. A dolgozatra való felkészülés ideje alatt a résztvevők végig igénybe vehetik az oktató további támogatását online levelezés, vagy Skype coaching formájában. Ennek az írásos, az oktató korrekciós javaslatai alapján elkészített záró dolgozatnak beadása a Tanúsítvány kiadásának feltétele.

Értékelési szempontok:

 • A képzésen megismert elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazásának tudatossága az óravázlat kidolgozásában, a cél-módszer-eszközök szinergiája és hatékonysága tekintetében, figyelembe véve a célcsoport osztály / a tanulók korcsoport-speifikus sajátosságait.
 • A próbatanítást elemző szóbeli prezentáció formai kidolgozottsága, tartalma, szerkezete és szakmai érvelésének hitelessége.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Tanító
 • Tanár
 • Osztályfőnök